FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓ

KÖZÉPPONTBAN AZ EMBER

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEINKET 2013 ÓTA BIZTOSÍTJUK CÉLZOTTAN A SZERVEZETEN BELÜL ÉS A MUNKAERŐPIAC FELÉ

Rehabilitációs munkánk ars poeticája

 • Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az egyének közelebb jussanak önmagukhoz és a környezetüket alkotó világhoz.
 • Szeretnénk hozzájárulni az egyének személyiségi lehetőségeinek felszabadításához.
 • Szeretnénk, hogy az általunk segített személyek átélhessék a cselekvő felelősség szabadságát.
 • Szeretnénk lehetővé, hogy olyan egészségügyi, mentális és fizikai problémákkal rendelkező személyek is bekapcsolódhassanak a munka világába, akik önállóan erre nem lennének képesek, csak személyre szabott segítséggel.

Tevékenységünkkel az egyén társadalmi readaptációját szolgálva azt próbáljuk elősegíteni, hogy az általunk segített személy emberi kapcsolataiban a törődés, a felelősség, a tisztelet és a másik megismerésére való törekvés nyerjen egyre nagyobb teret. Ezen magatartásformák egyik legszokványosabb terepe a munka világa.

A rehabilitációs foglalkoztatás formái az MMSZ Egyesület keretein belül

Tartós foglalkoztatás: Megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése.

Tranzit foglalkoztatás: A rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő fejlesztése azzal a céllal, hogy munkavégző képessége elérje a nyílt munkaerőpiacon elvárt foglalkoztatási szintet. A tranzit foglalkoztatás célja akkor valósul meg, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően olyan mértékű fejlődést ér el a munkájában, hogy a továbbiakban is jó szívvel tudjuk foglalkoztatni.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületen belül a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása minden esetben olyan munkaterületen történik, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei biztosítottak. A munkavégzés helyének környezete, építészeti megoldásai lehetővé teszik a foglalkoztatott, illetve foglalkoztatni kívánt megváltozott munkaképességű munkavállalók akadálymentes közlekedését. Az Egyesület a munkaeszközeit, berendezéseit, technológiáját, tárgyi környezetét a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő foglalkoztatásához alakítja.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja, amely során a betanított és segédmunka végzésének lehetősége mellett képesítéshez, illetve végzettséghez, képzettséghez kötött munkakörök betöltését is lehetővé teszi az eredményes rehabilitáció érdekében. A szükséges képzési lehetőségeket saját maga, vagy felnőttképzést megvalósító intézmény bevonásával biztosítja.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a megváltozott munkaképességű munkavállalókat egészségi állapotuknak megfelelő munkahelyi környezetben és munkakörben egyéni foglalkoztatási megállapodás szerint foglalkoztatja.

A rehabilitációs foglalkoztatás szakmai tartalma, módja

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján akkreditált munkáltató, így a lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezet. A jogszabályi környezet változása okán szükségessé vált a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány megszerzése, az akkreditációs eljárás ismételten történő lefolytatása az 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület székhelyén kívül szükséges minden olyan telephelyre, illetve fióktelepre lefolytatni az akkreditációs eljárást, ahol a rehabilitációs foglalkoztatás történik. Minden érintett telephely esetén szükséges, hogy rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezzen.

Az akkreditált munkáltató rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező telephelyein folyhat rehabilitációs foglalkoztatás, azaz a megváltozott munkaképességű munkavállalók tranzit vagy tartós foglalkoztatása.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy hosszútávon biztosítsuk azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek lehetővé teszik az egészségkárosodással élő és fogyatékos munkavállalóink egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkavégzést és az ennek megfelelő speciális munkakörülmények, és megfelelő munkahelyi környezet kialakítását.

A foglalkoztatás megszervezésénél kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy munkavállalóink egészségi állapotának, meglévő képességeinek, szakmai ismereteinek, egyedi kiteljesedésének megfelelő munkát biztosítsunk.

A rehabilitációs foglalkoztatás tartalmilag a foglalkoztatottak munkaerő-piaci reintegrációját segítő tevékenység, amelynek alapvető dokumentuma a személyes rehabilitációs terv.

A foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározása érdekében a fővárosi és megyei Kormányhivatalok komplex minősítési eljárás során kiállított személyre szabott szakvéleményt is figyelembe vevő személyes rehabilitációs terv tartalmazza:

 • a munkavállaló megnevezését, munkakörének megjelölését,
 • a meglévő képzettségek, képesítések felsorolását,
 • az egyén munkavégző képességének jellemzőit,
 • az általa folytatható tevékenységeket, illetőleg betölthető munkaköröket,
 • a számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai előrehaladást biztosító pályatervet,
 • az elérendő rövid és hosszú távú célok meghatározását,
 • a megfelelő foglalkoztatás biztosítását gátló körülmények feltárása és megszüntetése érdekében tervezett intézkedéseket,
 • a segítő folyamat elemeinek meghatározását és a segítségnyújtás formáit,
 • az igénybe vehető segítő szolgáltatásokat, illetőleg támogatásokat, valamint ezek szabályát.

Abban az esetben, ha a munkavállaló nem rendelkezik még a komplex összefoglaló szakvéleményével (ez rendkívül ritkán fordul elő), akkor vagy a régebbi ORSZI által kiállított személyre szóló rehabilitációs javaslatot vesszük alapul vagy szakorvosok, rehabilitációs szakemberek véleményét.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet, mint akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatót az akkreditációval összefüggésben az alábbi kötelezettségek terhelik:

 • az akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelően működik,
 • lehetővé teszi az ellenőrzést, az ellenőrzés eredményes lefolytatásához szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés és foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát,
 • 8 napon belül bejelenti az akkreditációs tanúsítványban megjelölt adatokban, feltételekben, körülményekben bekövetkezett változásokat, valamint 5 munkanapon belül a foglalkoztató adataiban bekövetkező változásokat Budapest Főváros Kormányhivatala felé.
 • az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetőleg a foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről minden év március 1-éig beszámol a Magyar Államkincstár felé,
 • jogszabályi, illetve szerződéses nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti.

Segítő szolgáltatások köre, valamint igénybevételének módja és rendje

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület mint munkáltató az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók személyes rehabilitációs tervében meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja. A segítő szolgáltatások igénybevétele biztosításának módjáról szóló tájékoztatást a Szakmai Program melléklete szerint biztosítja.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által (saját, vagy külső szakember bevonásával) biztosított segítő szolgáltatások elsődlegesen a foglalkoztatást akadályozó körülmény feltárását segítik, amik a következők lehetnek:

 • a munkaerő-piaci információ nyújtása,
 • a munkatanácsadás,
 • a pályatanácsadás,
 • a rehabilitációs tanácsadás és
 • a pszichológiai tanácsadás.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a Szakmai Programban megfogalmazott rehabilitációs foglalkoztatási célok megvalósításának elősegítése érdekében a Korm. rendeletben meghatározott mértékben rehabilitációs mentorokat, rehabilitációs tanácsadókat, illetve segítő személyeket foglalkoztat.

A megváltozott munkaképességű munkavállaló és a rehabilitációs mentor által közösen meghatározott célok elérése érdekében egyéb, a munkához jutást és a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és önálló életvitelt segítő humánszolgáltatáshoz történő hozzáférést is biztosítani kell, az alábbiak szerint:

 • az életvezetési tanácsadás,
 • a jogsegélyszolgálat,
 • a családgondozás,
 • kulturális és szabadidős programok,
 • életvitelt segítő eszközökhöz, valamint segédeszközökhöz való hozzájutás és
 • a szociális ügyintézés esetében biztosítja.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület keretein belül foglalkoztatott rehabilitációs tanácsadó a rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását látja el. Feladatai a következők:

 • elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel az abban foglaltak minőségéért, megvalósulásáért;
 • gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékeléséről;
 • gondoskodik a segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyek­kel való kapcsolattartásról, az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítéséről a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá a szakmai programba;
 • rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a munkavégzés helye szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen;
 • gondoskodik a Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatásról;
 • kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szerveivel.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület keretein belül foglalkoztatott rehabilitációs mentor a rehabilitációs tanácsadóval együttműködve, a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal fennálló közvetlen kapcsolat révén, a munkavállalók érdekeinek és szükségleteinek figyelembevételé­vel elősegíti a foglalkozási rehabilitáció hatékony megvalósulását. Feladatai a következők:

 • kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak családjával;
 • felméri, valamint elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek fejlesztését;
 • tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban;
 • a munkavállaló egészségi állapota és képességei alapján megválasztja a szükséges egyéni vagy csoportos terápiát, részt vesz a végrehajtásában;
 • megválasztja a megfelelő oktatási módszereket;
 • részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában;
 • közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szakigazgatási szerv között a megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében.

A rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor képesítési előírásait 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló egészségi állapota indokolja, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony keretében) segítő személyt biztosít a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez. A segítő személy biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval kötött megállapodás útján is történhet.

A segítő személy feladatainak ellátásáról a munkáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 • az általa segített megváltozott munkaképességű személyek nevét,
 • az elvégzett feladatok megnevezését.